APG-IM-V.O.T GHANA

Ibrahim Mahama, V.O.T Ghana, 2014, C print on dibond, 97.5 x 65 cm